Regulamin

REGULAMIN SERWISU gpr.one

I. DEFINICJE.

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

1. gpr.one -  oznacza Serwis znajdujący się na stronie internetowej: https://gpr.one/  za pośrednictwem których Użytkownik  może korzystać z Usług, dalej Serwis.

2. Usługi – funkcjonalności udostępniane Użytkownikom przez Serwis.

4. Użytkownik -  podmiot posiadający dostęp do Usług, będący osobą fizyczną posiadającą pełnię zdolności do czynności prawnych, osoba prawną lub jednostką organizacyjną, która na mocy określonych przepisów posiada możliwość bycia podmiotem praw lub obowiązków.

5. Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Właścicielem Serwisu jest firma Guarana PR Tomasz Pietrzak z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 235, 43-600 Jaworzno.

2. Użytkownik może szybko i efektywnie kontaktować się z Serwisem poprzez:

- wiadomości e-mail pod adresem: biuro[at]guaranapr.pl

- telefonicznie pod numerem: 32 724 93 64;

w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600;

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W celu korzystania z Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

a) przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, Edge dowolna wersja lub inną zgodną.

b) aktywny adres e-mail.

2. Warunkiem świadczenia Usług określonych w Regulaminie jest wejście na strony Serwisu lub zapisanie się do określonej Usługi poprzez funkcjonalności podane na stronie Serwisu. W każdym wypadku warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin został umieszczony na aktualnej stronie internetowej Serwisu i jest udostępniany Użytkownikowi przed zawarciem umowy.

IV. USŁUGI.

1. Serwis oferuje Użytkownikom następujące Usługi:

a) dostęp do treści udostępnionych na stronie Serwisu – Usługa bezpłatna oraz powszechna dostępna po wejściu na stronę Serwisu;

b) „Newsletter” – Usługa bezpłatna po dokonaniu zapisu ze strony Użytkownika.

2. Serwis świadczy darmową usługę „Newsletter” polegająca na wysyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej zamówionego „Newslettera" oraz wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres skrzynki poczty elektronicznej.

3. Zamówienie usługi „Newsletter" następuje poprzez zapis ze strony Użytkownika poprzez kliknięcie funkcjonalności na stronie.

4. Celem zapisania się na Usługę „Newsletter” Użytkownik podaje:

- imię, nazwisko;

- redakcja, stanowisko;

- adres e-mail.

5. Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych wysyłając mail z takim żądaniem na adres: biuro[at]guaranapr.pl

6. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

7. Każdy „Newsletter" zawiera:

a) informację o nadawcy,

b) wypełnione pole „temat", określające treść przesyłki,

c) informację o sposobie rezygnowania z usługi lub zmienienia jej parametrów,

d) informację o aktualnych informacjach prasowych zamieszczonych w Serwisie.

V. REKLAMACJE.

1. Użytkownicy mogą składać reklamacje odnośnie Usług świadczonych przez Serwis.

2. Reklamacja może być złożona:

a) w formie pisemnej - przesyłką pocztową na adres kontaktowy Serwisu;

b) telefonicznie pod numerem kontaktowym Serwisu;

c) w formie elektronicznej na adres mailowy Serwisu.

3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika, oraz treść reklamacji.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

VI. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysłane dowolnym na dane kontaktowe Serwisu.

3. W przypadku skorzystania z prawa , o którym mowa w ust. 1 umowę o świadczenie usług uważa się za niezwartą.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. W celu korzystania z Usług oferowanych przez Serwis niezbędne jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora oraz zaakceptowanie Regulaminu.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.), - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej: RODO.

3. Dane przekazywane przez Użytkowników w trakcie rejestracji mogą być wykorzystywane przez administratora w następujących celach:

- realizacja usług;

- ewidencja i statystyka;

4. Dane osobowe nie są przekazywany podmiotom trzecim za wyjątkiem obowiązku wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi oraz świadczeniem Usług.

6. Administratorem danych osobowych jest właściciel Serwisu. W każdym momencie Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania jak i usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych.

7. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): a. oznaczenia identyfikujące Użytkownika, b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, d. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

8. Podanie danych Użytkownika jest dobrowolne, a osobie która je udostępnia przysługuje prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Serwisu celu przekazywania mu powyższych informacji.

9. Dane Użytkowników Serwisu mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane na żądanie wyrażone mailem na adres Serwisu.

10. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkowniku jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi danych osobowych takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.

11. Na żądanie Użytkownika Administrator danych osobowych usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

12. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Serwis, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl).

VIII. LICENCJA

1. Serwis oświadcza, że treści udostępniane na jego stronach oraz w formie newslettera, dalej Treści, podlegają ochronie na podstawie Ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.00.80.904.) w zakresie w jakim mamy do czynienia z utworami w rozumieniu tych przepisów. Zabronione jest jakiekolwiek korzystanie z treści, na warunkach innych niż określone w niniejszej licencji lub prawie autorskim.

2. Serwis udziela Użytkownikowi na czas nieoznaczony, niewyłącznej i nieprzenoszalnej (także w zakresie udzielenia sublicencji) licencji na rozpowszechnienie Treści na polach eksploatacji obejmujących: zwielokrotnienie, opublikowanie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie w szczególności w telewizji, radiu oraz na stronach systemów informatycznych. Ponadto Użytkownik jest upoważniony do dokonywania skrótów oraz do dokonywania drobnych, technicznych modyfikacji Treści koniecznych do dostosowania wykonywania uprawnień do różnych środków przekazu, nośników lub formatów.

3. Zgodnie z art. 43 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych udzielenie licencji następuje nieodpłatnie, czyli bez wynagrodzenia dla Licencjodawcy.

4. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z udostępnionych Treści z zachowaniem praw osób trzecich. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia tych praw. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów chroniących prawo do wizerunku osób przedstawionych w Treściach oraz ich dóbr osobistych. Użytkownik zobowiązuje się do działania w tym zakresie ze szczególną starannością polegającą na każdorazowej ocenie kontekstu rozpowszechniania Treści oraz przedstawionych na nich wizerunków osób, a także – z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących praw do wizerunku i ochrony dóbr osobistych oraz praw autorskich – słusznego interesu twórcy.

5. Na żądanie Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia udostępnionych mu pobranych Treści. Przesłanie takiego żądania przez Serwis jest równoznaczne z zakazem wykorzystania Treści w jakikolwiek sposób.

6. Niniejsza Licencja nie obejmuje rozpowszechniania Treści w celach reklamowych lub promocyjnych, niezależnie od rodzaju nośnika, środka przekazu i zakresu ich rozpowszechniania. Rozpowszechnianie Treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym wymaga uprzedniej zgody Serwisu wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

7. Użytkownik zobowiązuje się oznakować opublikowane lub rozpowszechnione Treści w miejscu i w sposób zwyczajowo przyjęty, zgodnie z informacją o Treści zawartym w jego opisie, a w szczególności poprzez wskazanie na źródło pochodzenia Treści oznaczeniem:

- przy zdjęciach stockowych -  nazwą banku zdjęć

- przy zdjęciach własnych serwisu/klientów – nazwą klienta lub nazwą agencji ewentualnie „materiały prasowe”.

8. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania pobranych z Serwisu zdjęć tylko z materiałami Serwisu. Wykorzystywanie zdjęć z Serwisu z materiałami obcymi będzie zgłaszane kancelarii prawnej.

8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z powyższych postanowień Serwis zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby właściciela Serwisu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.

4. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

 

Chcesz być informowany na bieżąco? Zapisz się do NEWSLETTERA
Mistrzowie komunikacji. Od lat wspieramy firmy z budowaniu relacji z mediami i otoczeniem. Poznaj nasze możliwości i daj szansę swojej firmie na immersję w świat nowoczesnej komunikacji. Dowiedz się więcej